tel./fax:+48(32)243-78-29  |  szkolaosiemnasta@interia.pl

 

RODO

Klauzula Informacyjna

Szanowni Państwo,

Rozporządzenie 2016/679 jest aktem prawnym, które w sposób kompleksowy reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Jednym z wielu obowiązków nałożonych na administratora danych, czyli Szkołę Podstawową nr 18 w Rudzie Śląskiej 41-707, przy ulicy Łukasiewicza 7, jest przekazanie stosownych informacji osobom, których dane dotyczą.

Zważając na powyższe, informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych oraz danych dzieci pozostających pod Państwa opieką jest Szkoła Podstawowa nr 18 z siedzibą w Rudzie Śląskiej 41-707, przy ulicy Łukasiewicza 7. Zgodnie z zapisami art. 37 ust. 1 lit a rozporządzenia 2016/679 wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres szkoły z dopiskiem „IOD”.

Uwzględniając zapisy art. 28 rozporządzenia 2016/676 możemy powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania szkoły. Dane osobowe powierzamy do przetwarzania m.in.: dostawcom elektronicznych narzędzi wspomagających proces zarządzania szkołą, dostawcom zapewniającym wsparcie informatyczne, czy dostawcy usług hostingowych.

W uzasadnionych przypadkach odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty oraz organy, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Państwa dane osobowe oraz dane dzieci pozostających pod Państwa opieką nie są przekazywane do państw trzecich.

Państwa dane osobowe oraz dane dzieci pozostających pod Państwa opieką przetwarzamy na podstawie przepisów prawa regulujących system oświaty i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie w jakim realizujemy nałożone na nas obowiązki prawne. W uzasadnionych przypadkach, przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz danych osobowych dzieci pozostających pod Państwa opieką może wymagać wyrażenia zgody (np. przetwarzanie wizerunku Państwa dzieci, czy też w zakresie działalności dodatkowej, innej niż statutowa, realizowanej przez szkołę).

Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz danych dzieci pozostających pod Państwa opieką, ich sprostowania, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania i usunięcia danych, w zależności od tego, co jest podstawą przetwarzania tychże danych osobowych. Nadto, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w przypadku, kiedy będziemy przetwarzać dane na podstawie Państwa zgody. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe oraz dane dzieci pozostających pod Państwa opieką nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również nie będą podlegać profilowaniu. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych oraz dzieci pozostających pod Państwa opieką uzależniony jest od obowiązujących przepisów prawa, w oparciu o które realizujemy nasze obowiązki. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, okres ten, jeżeli nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, ustalany jest przez nas, w zależności od faktycznych potrzeb. Długość tego okresu każdorazowo zostanie podana do Państwa wiadomości. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.

Wypełniając zapisy art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, udostępniamy dane wyznaczonego inspektora ochrony danych:

Justyna Zahraj, e-mail: iod@gmainvest.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – elektroniczny formularz kontaktowy

Z uwagi na art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: RODO, informujemy, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła podstawowa nr 18 z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-707), przy ulicy Łukasiewicza 7 (dalej jako: Administrator);

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora z dopiskiem „IOD”;

3) Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celach związanych z obsługą zgłoszenia przesłanego poprzez e-formularz w oparciu o Państwa zgodę (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Administrator utożsamia wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez działanie potwierdzające podjęte z Państwa strony kroki w postaci wysłania wiadomości z użyciem formularza kontaktowego;

4) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 RODO;

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

a) do czasu wycofania zgody,

b) do czasu zakończenia obsługi zgłoszenia.

6) przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO,

b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO,

c) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 RODO, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

e) prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 RODO, w zakresie danych na które wyraziliście Państwo zgodę,

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z przyczyn związanych ze szczególną Państwa sytuacją, w przypadku, kiedy przetwarzanie Państwa danych będzie się odbywać na podstawie przesłanki określonej w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uwzględniając zapisy art. 21 RODO,

g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa;

7) jednocześnie nie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, określone w art. 20 RODO, w zakresie przetwarzania danych objętego celem określonym w pkt. 3 niniejszej informacji, z uwagi na fakt, iż Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;

8) podanie przez Państwa danych jest dobrowolne;

9) Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

printFrom: https://www.sp18.com.pl/rodo/
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactFirstLastUp