tel./fax:+48(32)243-78-29  |  szkolaosiemnasta@interia.pl

 

Świetlica szkolna

Czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 do 16.30

Wychowawcy świetlicy:

 • Maria Mieszczanin
 • Joanna Volkert
 • Anna Łabno

 

 

Regulamin Świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 18 im. ks. Konstantego Damrota w Rudzie Śląskiej
 

 1. Świetlica zapewnia dzieciom zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań.
 2. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci z klas I – III, których rodzice pracują, a także w miarę możliwości uczniowie z klas IV – VI.
 3. Warunkiem przebywania dziecka w świetlicy jest aktualne zatrudnienie obojga rodziców (prawnych opiekunów). Rodzice są zobowiązani do przedstawienia w ustalonym terminie (do 10 września każdego roku szkolnego) zaświadczenia z zakładu pracy poświadczającego zatrudnienie.
 4. Kwalifikowania i przyjmowania dzieci do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców /opiekunów/ dziecka. Rodzic lub opiekun zobowiązany jest do zapisywania dziecka osobiście.
 5. W karcie zgłoszeniowej (druk do pobrania u wychowawcy świetlicy) należy szczegółowo wymienić osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy i godziny odbioru (jeżeli jest to możliwe do określenia).
 6. Świetlica jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych w godzinach od 6.30 do 16.30.
 7. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy dydaktyczno - wychowawczej. Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej uczestniczą w zajęciach organizowanych przez wychowawców świetlicy i podporządkowują się pracy grupy.
 8. Świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu, w którym zgłosi ono swoją obecność u wychowawcy świetlicy. Uczeń zobowiązany jest również zgłosić wychowawcy fakt wyjścia ze świetlicy (na zajęcia lub do domu). Po zakończeniu pracy świetlicy za bezpieczeństwo dziecka odpowiada rodzic (opiekun).
 9. Rodzice i opiekunowie są zobowiązani do punktualnego odbierania dziecka bezpośrednio ze świetlicy szkolnej.
 10. Za zniszczenie przez dziecko przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy materialnie odpowiadają rodzice/ opiekunowie.
 11. Rodzice dzieci, które naruszają obowiązujące w świetlicy ustalone zasady, zobowiązani są do pilnego kontaktu z wychowawcą na jego prośbę. Wszelkie zachowania niewłaściwe rozpatrywane są indywidualnie i mogą skutkować usunięciem ucznia ze świetlicy.
 12. Płatności  za obiady dziecka należy dokonać w sekretariacie szkoły u intendentki szkolnej w wyznaczonych dniach.
 13. O wszelkich zmianach dotyczących samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy rodzice zobowiązani są poinformować wychowawcę pisemnie.
 14. Świetlica realizuje zadanie kształtowanie nawyków kulturalnych i bezpiecznych zachowań w szkole poprzez wprowadzenie systemu oceniania zachowania w świetlicy.

Świetlica regulamin


pdf

Regulamin świetlicy do pobrania w pdf

Pobierz

Zgłoszenie dziecka do świetlicy


pdf

Pobierz plik wypełnij i oddaj na świetlicy

Pobierz
 

 

printFrom: https://www.sp18.com.pl/swietlica-szkolna.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp