tel./fax:+48(32)243-78-29  |  szkolaosiemnasta@interia.pl

 

przyklady zastosowan

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa nr 18 im. ks. Konstantego Damrota w Rudzie Śląskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 18.

Data publikacji strony internetowej: 2016-12-18

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-06-19

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Łukasz Kolasa i Izabela Lisiak, e-mail: szkolaosiemnasta@interia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 243 78 29. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 18 im. ks. Konstantego Damrota w Rudzie Śląskiej

  • lokalizacja ul. Łukasiewicza 7, 41-707 Ruda Śląska

    Do budynku prowadzą trzy wejścia od ul. Łukasiewicza:

wejście główne, podwójne drzwi otwierane ręcznie, odpowiednio szerokie, przed wejściem schody, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych

-od podwórka szkolnego, przed wejściem znajdują się schody, drzwi otwierane automatycznie, odpowiednio szerokie, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

-od podwórka szkolnego, drzwi otwierane ręcznie, odpowiednio szerokie, za drzwiami znajdują się schody prowadzące do sutereny oraz na parter budynku, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściem głównym brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym (portiernia) są pracownicy obsługi.

Korytarze w budynku są odpowiednio szerokie. Do sekretariatu oraz sal lekcyjnych znajdujących się w budynku dojście możliwe jedynie schodami.

W budynku nie ma windy.

Sekretariat Szkoły znajduje się na pierwszym piętrze budynku, nie jest dostępny bez barier architektonicznych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren budynku Szkoły Podstawowej nr 18 im. ks. Konstantego Damrota w Rudzie Śląskiej z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

https://uonetplus.vulcan.net.pl/rudaslaska

printFrom: https://www.sp18.com.pl/przyklady-zastosowan/
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactFirstLastUp